Past Term Test Papers Grade 6-8

 

6, 7, 8 සහ 9 ශ්‍රේණි වල සිසුන් සඳහා 2020 පළමු වාර විභාගයට සූදානම් වීමේ පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර පහත ඇතුළත් කර ඇත.

5 – 9 ශ්‍රේණි සඳහා 2020 පළමු වාර විභාගයට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍ර මාර්තු 20 දින සිට ද,

10, 11, 12 ශ්‍රේණි සඳහා 2020 පළමු වාර විභාගයට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍ර මාර්තු 27 දින සිට ද පහත ආකාරයට ලබාගත හැකිය.

  • www.richmondcollege.lk –> academic–> term test papers –> term test papers 2020

මෙම ප්‍රශ්න පත්‍ර ලබාගෙන ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි සඳහන් නිශ්චිත කාල රාමුව තුළ දෙමාපියන් විසින් කරවිය යුතුය. අදාළ පිළිතුර පත්‍ර නැවත පාසල ආරම්භ කරන දින ශිෂ්‍යයා විසින් රැගෙන ආ යුතුය.


1 ST TERM, 2019 – පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර – REHEARSAL PAPERS


Grade 6

Subject Action
Religion Download
Sinhala Language Download
English Language Download
Mathematics – SM Download
Mathematics – EM Download
Science- SM Download
Science- EM Download
History Download

Grade 7

Subject Action
Religion Download
Sinhala Language Download
English Language Download
Mathematics – SM Download
Mathematics – EM Download
Science- SM Download
Science- EM Download
History Download

Grade 8

Subject Action
Religion Download
Sinhala Language Download
English Language Download
Mathematics – SM Download
Mathematics – EM Download
Science- SM Download
Science- EM Download
History Download
 

2 nd TERM, 2019


Grade 6

Subject Action
Buddhism Download
Christianity Download
Islam Download
Sinhala Language Download
English Language Download
Mathematics – SM Download
Mathematics – EM Download
Science- SM Download
Science- EM Download
History Download
Civic Education (SM) Download
Civic Education (EM) Download
PTS Download
Art Download
Tamil Download
Dancing Download
Western Music Download
Eastern Music Download
Geography (SM) Download
Geography (EM) Download
Health (Sinhala Medium) Download

Grade 7

Subject Action
Buddhism Download
Christianity Download
Islam Download
Sinhala Language Download
English Language Download
Mathematics – SM Download
Mathematics – EM Download
Science- SM Download
Science- EM Download
History Download
Civic Education (SM) Download
Civic Education (EM) Download
Art Download
Tamil Download
Dancing Download
Western Music Download
Eastern Music Download
Geography (SM) Download
Geography (EM) Download

Grade 8

Subject Action
Buddhism Download
Christianity Download
Islam Download
Sinhala Language Download
English Language Download
Mathematics – SM Download
Mathematics – EM Download
Science- SM Download
Science- EM Download
History Download
Civic Education (SM) Download
Civic Education (EM) Download
PTS Download
Art Download
Tamil Download
Dancing Download
Western Music Download
Eastern Music Download
Geography (SM) Download
Geography (EM) Download
Health (Sinhala Medium) Download
 

2 nd TERM, 2018


Grade 6

Subject Action
Civic Education (SM) Download
Civic Education (EM) Download
PTS Download
Art Download
Tamil Download
Dancing Download
Western Music Download
Eastern Music Download
Geography (SM) Download
Geography (EM) Download
Health (Sinhala Medium) Download
Health (English Medium) Download

Grade 7

Subject Action
Civic Education (SM) Download
Civic Education (EM) Download
PTS Download
Art Download
Tamil Download
Dancing Download
Western Music Download
Eastern Music Download
Geography (SM) Download
Geography (EM) Download
Health (SM) Download
Health (EM) Download

Grade 8

Subject Action
Civic Education (SM) Download
Civic Education (EM) Download
PTS Download
Art Download
Tamil Download
Dancing Download
Western Music Download
Eastern Music Download
Geography (SM) Download
Geography (EM) Download
Health (SM) Download
Health (EM) Download