First Term Test Papers 2020

මෙම ප්‍රශ්න පත්‍ර ලබාගෙන ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි සඳහන් නිශ්චිත කාල රාමුව තුළ දෙමාපියන් විසින් කරවිය යුතුය.

අදාළ පිළිතුර පත්‍ර නැවත පාසල ආරම්භ කරන දින ශිෂ්‍යයා විසින් රැගෙන ආ යුතුය.

 

GRADE 5

Subject Action
Buddhism Download
Christianity Download
Sinhala Download
English Download
Tamil Download
Mathematics Download
Environmental Studies Download

 

GRADE 6

Subject Action
Buddhism Download
Christianity Download
Sinhala Download
English Download
Mathematics – SM Download
Mathematics – EM Download
Science – SM Download
Science – EM Download
History Download
Civic Education – EM Download
Geography- EM Download

 

GRADE 7

Subject Action
Buddhism Download
Christianity Download
Sinhala Download
English Download
Mathematics – SM Download
Mathematics – EM Download
Science – SM Download
Science – EM Download
History Download
Geography – EM Download
.  

 

GRADE 8

Subject Action
Buddhism Download
Christianity Download
Sinhala Download
English Download
Mathematics – SM Download
Mathematics – EM Download
Science – SM Download
Science – EM Download
History Download
Geography – EM Download
Civic Education – EM Download

 

GRADE 9

Subject Action
Buddhism Download
Christianity Download
Sinhala Download
English Download
Mathematics – SM Download
Mathematics – EM – Answers Download
Science – SM Download
Science – EM Download
History Download
.  
.  

 

GRADE 10

Subject Action
Buddhism Download
Christianity Download
Sinhala Download
English Download
Mathematics SM Download
Mathematics EM Download
Science – SM Download
Science – EM Download
History Download
.  
.  

 

GRADE 11

Subject Action
Buddhism Download
Christianity Download
Sinhala Download
English Download
English Literary Texts answers Download
Mathematics – SM – answers paper i Download
Mathematics – EM Download
Science – SM Download
Science – EM Download
History Download

 

 

GRADE 12


Maths/Science

Subject Action
Combined Mathematics Download
Physics -Part A Download
Physics -Part B Download
Chemistry Download
Biology Download
ICT – 1 Download
ICT – 1 Answers Download
ICT – 2 Download
ICT (Department of Education – Southern) Download
Physics – MCQ  (Department of Education – Southern) Download
Physics – Part A  (Department of Education – Southern) Download
Physics – Part B  (Department of Education – Southern) Download

Technology

Subject Action
Science For Technology – SFT Download
Engineering Technology – ET Download
ICT – 1 Download
ICT – 2 Download
ICT (Department of Education – Southern) Download
.  

Commerce

Subject Action
Economics Download
Business Studies Download
Accounting Download
ICT – 1 Download
ICT – 2 Download
ICT – 2 Download
ICT (Department of Education – Southern) Download
 

Arts

Subject Action
Sinhala Download
French Download
Japanese Download
Geography Download
Geography – Answers Download
Economics Download
Political Science Download
Chinese Download
Communication & Media Studies Download
Logic & Scientific Method Download
Eastern Music Download
Western Music Download
Drama Download
Home Science Download
English Download
Agriculture 1 Download
Agriculture 2 Download
ICT – 1 Download
ICT – 2 Download
Art – 1 Download
Art – 2 Download
ICT (Department of Education – Southern) Download

 

 

GRADE 13


 

Subject Action .
Biology Download  
Chemistry 1 Download  
Chemistry 2 Download  
Chemistry 3 Download 02-05-2020
Physics 1 Download 05-05-2020
Physics 2 Download 22-05-2020
Combined Maths Download  
Engineering Technology – ET (Model Paper of MOE) Download  
ICT – i Download  
Science For Technology (SFT) – i Download  
Science For Technology (SFT) – ii Download  
Accounting – i Download  
Accounting – ii Download  
Economics 1 Download  
Economics 2 Download  
Business Studies – Lesson 2 Download  
Business Studies – Lesson 3 Download  
Agriculture i Download  
Agriculture ii Download  
Art Download  
Sinhala 1 Download  
Sinhala 2 Download  
Western Music i MCQ Download  
Western Music ii Download  
Logic i Download  
Logic ii Download  
French Download  
Chinese Download  
Japanese i Download  
Japanese ii Download    
English i Download  
English ii Download  
Geography i,ii Download  
Home Science i Download  
Political Science Download 02-05-2020